Gizlilik Politikası

 “e-BariS” olarak kişisel verilere ilişkin politikamız, kişisel verileri işleme yöntem ve amaçlarımız ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınızla ilgili sizi bilgilendirebilmek amacıyla işbu Gizlilik Politikası’nı hazırladık. Bu kapsamda işbu Gizlilik Politikası’nı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesinde ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de düzenlenen aydınlatma yükümlülüğünün de yerine getirilebilmesi amacıyla “e-BariS” mobil uygulamamız (“Uygulama”) ve www.e-baris.com başta olmak üzere internet sitelerimizi (“Websitesi”) kullanan tüm üçüncü kişilerin dikkatine sunuyoruz.

Mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve içtihattaki gelişmeler ışığında veya hizmetlerimizin ve ürünlerimizin çeşitlenmesi ile yeni özellikler kazanması durumlarında işbu Gizlilik Politikasında değişikliğe gitmemizin gerekebileceğini bilmenizi isteriz.

İşbu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir soru, öneri, eleştiri veya görüşünüzü bize info@e-baris.com adresine göndereceğiniz bir e-posta yoluyla veya işbu Gizlilik Politikasının en altında yazan diğer yollarla bize ulaşmak suretiyle iletebilirsiniz.


Kişisel Veri Nedir? Kişisel Veri İşleme Ne Anlama Gelmektedir?

Kanun’da kişisel veriler “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak; işleme ise “kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” olarak tanımlanmıştır.


Kişisel Verilerinizi Hangi Yasal Dayanakla İşliyoruz?

Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddeleri kişisel verilerin işlenme şartlarını sıralamaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerinizi temelde Kanun’un m.5/2(c) bendinde yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” şartına dayalı olarak açık rıza gerekmeksizin işlemekteyiz. Söz konusu istisnanın kapsamına girmeyen özel hallerde ise kişisel verilerinizi açık rızanıza veya Kanun’da yer alan diğer şartlardan birinin varlığına dayanarak işlemekteyiz.

Sizinle aramızdaki sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla ya da meşru menfaatimiz amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki tüm kişisel verileriniz, şayet Kanun’da belirtilen başka bir veri işleme şartını karşılamıyorsa, işbu Gizlilik Politikasını okumanızı müteakip açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını, info@e-baris.com e-mail adresine iletmek şartıyla KVKK madde 11’den doğan tüm haklarınızı kullanabileceğinizi, bu surette açık rızanızı her zaman geri alabileceğinizi ve kişisel verilerinizin imhasını talep edebileceğinizi belirtmek isteriz.


Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Size hizmet sunabilmemiz için bir takım kişisel verilerinize ihtiyaç duymaktayız. Bu verilerin bazıları üyelik aşamasında sağladığınız bilgiler, anketlere veya sorulara verdiğiniz cevaplar ve hizmetle ilgili destek alma aşamasında ilettiğiniz bilgiler gibi sizin tarafınızdan sağlanmakta; bazıları ise kaydolma veya giriş yapma esnasında Web Sitesi’ni veya Uygulamayı bağladığınız sosyal ağ servisleri gibi üçüncü kişiler tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca, kullandığınız cihazın modeli, işletim sistemi bilgisi veya Uygulamanın veya Web Sitesi’nin hangi kısımlarına erişim sağladığınız gibi otomatik yollarla toplanan birtakım veriler de mevcuttur.


Bu kapsamda kişisel verileriniz;

Elektronik olarak doldurduğunuz formlar,

Uygulama veya Web Sitesi’ne üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar,

Uygulama veya Web sitesi üzerinden doldurduğunuz her türlü formlar,

Uygulama veya Web Sitesi’nde yer alan veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek ya da bizimle ilgili tecrübelerinizi, görüş ve önerilerinizi paylaşmak üzere doldurduğunuz formlar,

Çerezler (cookies),

Uygulama ve Web sitesi kullanımınız,

Bizimle imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile göndermiş olduğunuz her türlü elektronik postalar, talepler ve mektuplar,

E-BariS adına veri işleyen yahut hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması süreçlerinden herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişiler,

Üye mutluluğu (müşteri memnuniyeti) kanallarımız,

Sosyal medya kanalları,

Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, başvurular, formlar ve teklifler kapsamında da toplanabilecektir.

Ayrıca, hizmet ve ürünlerimiz Uygulama veya Web sitesi üzerinden Apple ve Google verilerinize erişim talep edilmesini gerektirebilecektir. Bu durumda erişim talebine vereceğiniz onay ya da paylaşma talebiniz bu verilerin tarafımızca işlenebilmesi için açık rıza verdiğiniz anlamına gelecektir. Söz konusu açık rıza cihazınızın işletim sistemine göre Apple veya Google tarafından ilgili gizlilik politikalarına uygun olarak toplanacaktır. Ürün ve hizmetlerimizin sunulabilmesi söz konusu açık rızayı vermeniz hiçbir şekilde ön şart değildir. Bununla birlikte söz konusu açık rızayı sağlamamanız halinde ürün ve hizmetlerimizin belirli özelliklerine erişim sağlamanızın teknik olarak mümkün olmayacağı veya ürün ve hizmetlerimizden tam verim almanızın güçleşebileceğini bilmenizi isteriz. Bununla birlikte söz konusu verilerin hiçbir suretle pazarlama ve reklam gibi amaçlarla kullanılmayacağını da hatırlatmak isteriz.


Hangi Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla İşliyoruz?

Kimlik ve İletişim Bilgileri: İsim, soy isim, elektronik posta adresi gibi kimlik ve iletişim bilgilerinizi

Hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması, tarafınızla iş burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iletişim kurulabilmesi, kullanıcı kayıt işlemlerinin yürütülebilmesi, hizmet sunumu veya satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, tahsilat ve faturalandırma, hukuka uygun düştüğü ölçüde promosyonlar, yeni ürün ve hizmetler ile etkinliklerin duyurulması, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi; geri dönüşlerinizi toplama ve değerlendirme; denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama ile dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi amaçlarıyla sınırlı olarak;

Teknik Bilgiler: IP, kullanılan cihaz, kullanılan işletim sistemi, çerez gibi teknik bilgilerinizi

Hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması, tarafınızla iş burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iletişim kurulabilmesi, kullanıcı kayıt işlemlerinin yürütülebilmesi, hizmet sunumu veya satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, hukuka uygun düştüğü ölçüde promosyonlar, yeni ürün ve hizmetler ile etkinliklerin duyurulması, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi; geri dönüşlerinizi toplama ve değerlendirme; denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi amaçlarıyla sınırlı olarak;

Konum Verileri: IP, Uygulama ve Web Sitesi’ne eriştiğiniz konum gibi bilgilerinizi

Hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması, tarafınızla iş burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iletişim kurulabilmesi, kullanıcı kayıt işlemlerinin yürütülebilmesi, hizmet sunumu veya satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, hukuka uygun düştüğü ölçüde promosyonlar, yeni ürün ve hizmetler ile etkinliklerin duyurulması, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi; geri dönüşlerinizi toplama ve değerlendirme; denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi amaçlarıyla sınırlı olarak;

Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlara İlişkin Bilgiler: Web sitesi ve Uygulamanın hangi kısımlarını hangi zaman aralıklarında kullandığınız gibi kullanım verileri ve sık kullanılanlara ilişkin bilgilerinizi

Hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması, tarafınızla iş burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak kurulan iletişimin yürütülmesi, hizmet sunumu veya satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, hukuka uygun düştüğü ölçüde promosyonlar, yeni ürün ve hizmetler ile etkinliklerin duyurulması, operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi; geri dönüşlerinizi toplama ve değerlendirme; denetim, kontrol, optimizasyon, müşteri doğrulama ve dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi amaçlarıyla sınırlı olarak;

Anket Cevapları: Tarafımızca düzenlenen anketlere vereceğiniz cevaplar gibi bilgileriniz,

Hizmet ve ürünlerimizin geliştirilmesi, iyileştirilmesi, kişiselleştirilmesi ve tarafınıza sunulması, tarafınızla iş burada belirtilen amaçlarla sınırlı olarak iletişim kurulabilmesi, hizmet sunumu veya satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, hukuka uygun düştüğü ölçüde promosyonlar, yeni ürün ve hizmetler ile etkinliklerin duyurulması, hizmet kalitesinin ölçülmesi, geliştirilmesi; geri dönüşlerinizi toplama ve değerlendirme; denetim, kontrol ve optimizasyon amaçlarıyla sınırlı olarak;

e-BariS Kapsamındaki Bilgiler: e-BariS Bariatrik Cerrahi Hasta Takip Programı kapsamında hekim ve hemşirelerle yapacağınız tüm görüşmeler ve ilgili bilgiler ilgili hizmet ve ürünlerimizin sunulması amacıyla sınırlı olarak aşağıdaki ilkelere uygun olarak işleneceğini bilmenizi isteriz.

e-BariS Bariatrik Cerrahi Hasta Takip Programı kapsamında hastalarımızla yapacağınız tüm görüşmeler gizli ve özeldir. Bu bilgiler özel nitelikte kişisel veri içerebileceğinden ötürü açık rızanıza dayalı olarak işleyecektir.


Tanımlama Bilgisi (Çerez vb.) Uygulaması

Web Sitesi’nde ve Uygulama ’da değişik türlerde ve amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Bunlar oturum çerezleri, kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri, analiz çerezleri, ticari çerezler ve üçüncü parti çerezleri gibi tanımlama bilgileridir.

Çerezler ziyaretçilerin internet sitelerinde iyi bir deneyim yaşayabilmesi için zorunlu olan ve bu amaçla ziyaretçilerin bilgisayarına veya mobil cihazına yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Çerezler bilgisayarlar ve mobil cihazlarda, varsa kanuni azami süre aşılmamak kaydıyla, amaca uygun bir süre ile tutulurlar.

Kullandığımız çerezler hakkında ayrıntılı bilgiye ve bu konudaki tercih ayarlarına Web Sitesi’ne ilk kez giriş yaptığınızda çıkan çerez bildirim kutucuğu üzerinden erişebileceğinizi, bunun dışında bilgisayarınız veya mobil cihazınızdaki tarayıcı ayarlarından çerezleri her zaman düzenleyerek kaldırabileceğinizi, ancak takdirde Web Sitesi’nin veya Uygulamanın arzu ettiğiniz gibi çalışmayabileceğini, bu bilgilerin ve tercihlerin tarafınıza tatmin edici gözükmemesi halinde ise her zaman işbu Gizlilik Politikasında gösterilen iletişim kanalları üzerinden tarafımıza ulaşarak bu konularda ayrıntılı bilgi alabileceğiniz hususlarını tarafınıza bildiririz.


Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Hizmet ve ürünlerimizi size sunabilmek için kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme sebeplerinden en az birine dayalı olarak ve bu sebeple sınırlı olarak; yurt içindeki her türlü hizmet sağlayanlarımıza, iştirak halinde ve/veya herhangi bir şekilde iş birliği içerisinde olduğumuz gerçek ya da tüzel kişilere, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen aktarım şartları ve amaçları çerçevesinde ve gerekli olduğu ölçüde aktarıyoruz.

Bunun yanında açık rıza vermiş olmanız halinde kişisel verileriniz yurtiçindeki ve yurtdışındaki üçüncü kişilere açık rızanın sınırları dahilinde aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizi İşlerken Uyduğumuz İlkeler Nelerdir?

Kişisel verilerinizi KVKK’nın 4’üncü maddesi gereğince,

Hukuka, adalete ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

Tarafımıza bildirilen en güncel haliyle,

Belirli, açık, şeffaf ve hukuka uygun amaçlar için,

İşlenme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde

ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek işleyebiliriz.


Kişisel Verilerinizin Güvenliği İçin Ne Yapıyoruz?

Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için güncel teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, mümkün olan tüm teknik ve idari tedbirleri uyguluyor ve her geçen gün yeni tedbirleri araştırıp değerlendiriyoruz.

Özellikle “e-BariS Bariatrik Cerrahi Hasta Takip Programı” kapsamında tarafımızla gerçekleştirdiğiniz yazışmaların uygun olan en üst düzey güvenlik önlemleri alınarak ve hukuken makul olan azami süreyle sınırlı olarak saklandığını bilmenizi isteriz.

Yazışmalarınız veya görüşmeleriniz hiçbir surette pazarlama, reklam ve promosyon gibi amaçlarla kullanılmamakta, KVKK m(5) ve (6)’daki işleme şartları ile m(8) ve (9)’daki aktarım şartlarının ötesinde işlenmemekte ve bu şartların ötesinde üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Aktarımın gerekli olduğu hallerde ise mümkün olduğu sürece maskeleme/karartma gibi gerekli önlemleri aldıktan sonra bu verileri aktarmaktayız.


Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11’inci maddesine göre aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bilmenizi isteriz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınıza ilişkin her türlü talebinizi ya da sorunuzu aşağıdaki iletişim kanallarından en uygun bulduğunuzu seçerek bize iletebilirsiniz.

Unvan

E-Posta

info@e-baris.com 

Adres

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.